Lưu ý: Plugin này đã được mình kích hoạt sẵn bạn chỉ cần cài đặt và sử dụng.